Statut

STATUT
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego
Wielkopolski Klaster Lotniczy
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster
Lotniczy”- zwane dalej Stowarzyszeniem - utworzone zostało na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 79 poz. 855).
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa i niniejszego
Statutu.
§ 2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie utworzono na czas nieoznaczony.
§ 3
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 4
Stowarzyszenie jest instytucją regionalną, której teren działania koncentruje się na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa
wielkopolskiego. Stowarzyszenie może działać również poza granicami Polski.
§ 5
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kalisz.
§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym działaniu. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji decyduje Zarząd
Stowarzyszenia lub Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§ 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 8
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 9
Celem Stowarzyszenia jest:
1) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw przemysłu
lotniczego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem
województwa wielkopolskiego;
2) zabezpieczenie interesów przedsiębiorstw przemysłu lotniczego;
3) promowanie polskiego przemysłu lotniczego za granicą;
4) propagowanie wiedzy z dziedziny przemysłu lotniczego, wspieranie i rozwój
lotniczej myśli technicznej oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu
wynalazków, projektów użytkowych i rozwiązań racjonalizatorskich w przemyśle
lotniczym;
5) współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju regionalnego i
polityki gospodarczej województwa wielkopolskiego;
6) tworzenie wzajemnych powiązań przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców
(w tym dostawców usług), przedsiębiorstw z innych powiązanych sektorów i branż
oraz instytucji otoczenia gospodarczego;
7) współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi i szkołami oraz uczelniami
wyższymi;
8) wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu podnoszenie konkurencyjności
przedsiębiorstw Wielkopolskiego Klastra Lotniczego.
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) wzajemną współpracę wszystkich członków Stowarzyszenia na płaszczyźnie
intelektualnej i ekonomicznej;
2) wspieranie działalności przemysłowej i aktywności ekonomicznej swoich członków
z uwzględnieniem ich charakteru i specjalizacji;
3) tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie swoim członkom bazy danych w zakresie
informacji technicznych i handlowych potrzebnych do prowadzenia działalności
gospodarczej (w granicach dozwolonych przepisami prawa oraz z uwzględnieniem
ochrony informacji niejawnych członków);
4) wymianę doświadczeń produkcyjnych, handlowych, organizacyjnych (know-how)
przez członków Stowarzyszenia na preferencyjnych warunkach (przy zachowaniu
zasady swobody kontraktowej oraz z uwzględnieniem ochrony informacji
niejawnych członków);
5) organizowanie i prowadzenie na rzecz członków Stowarzyszenia badań
marketingowych, udzielanie pomocy w uczestniczeniu przez członków w
międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
6) organizowanie konferencji i sympozjów poświęconych tematyce lotniczej;
7) nawiązywanie współpracy z zagranicznymi stowarzyszeniami lotniczymi i
uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach lotniczych;
8) współpracę z uczelniami wyższymi i organizacjami studenckimi szkół wyższych na
kierunkach studiów związanych z przemysłem lotniczym poprzez udostępnianie
przez członków Stowarzyszenia potencjału technicznego i personelu na potrzeby
praktyk studenckich i prowadzenia prac naukowo-badawczych, na zasadach
określonych umową stron, fundowanie stypendiów i nagród dla osób
wyróżniających się bardzo dobrymi osiągnięciami w nauce i pracy badawczej;
9) prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia władzom lokalnym i krajowym oraz
organizacjom gospodarczym w istotnych sprawach dotyczących przemysłu
lotniczego;
10)reprezentowanie Stowarzyszenia na targach i imprezach handlowych, seminariach,
konferencjach, sympozjach w kraju i zagranicą;
11)aktywne wspieranie rozwoju rynku pracy oraz wykwalifikowanej kadry m.in.
poprzez ścisłą współpracę z jednostkami edukacyjnymi wszelkich
szczebli, tworzenie nowych modeli dydaktycznych, współpracę z jednostkami
samorządowymi w promocji edukacji technicznej, a także wspieranie praktyk
rekrutacyjnych, opartych na wzajemnej uczciwości i poszanowaniu zasady wolności
pracy.
§ 11
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.
2. Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia:
a. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
b. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
c. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
d. 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
e. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
f. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
g. 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
h. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
i. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
j. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
k. 58.11.Z Wydawanie książek;
l. 58.13.Z Wydawanie gazet;
m. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
n. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
o. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
p. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
q. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi;
r. 59.13.Z Działalność zwiążą na z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
s. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
t. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
u. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
v. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
w. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
x. 62 09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych;
y. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność;
z. 63.12.Z Działalność portali internetowych
aa. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
bb. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
cc. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
dd. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania;
ee. 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych;
ff. 73.1 Reklama;
gg. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
hh. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
ii. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników;
jj. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;
kk. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna
może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca
właścicielem, członkiem organu zarządzającego albo przedstawicielem
przedsiębiorstwa przemysłu lotniczego, uczelni lub instytutu naukowobadawczego, lub innej organizacji związanej z przemysłem lotniczym będących
członkami wspierającymi.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec
niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
spełniający warunki określone w ust. 1.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub inna
instytucja lub organizacja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która
zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub inna
instytucja lub organizacja działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela,
będącego członkiem zwyczajnym.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na
podstawie pisemnej deklaracji. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia na
członka Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji
członkowskiej przez kandydata na członka.
Warunkiem rozpatrzenia wniosku przez Zarząd jest wsparcie wniosku kandydata
przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Uchwała w przedmiocie odmowy przyjęcia na członka Stowarzyszenia nie wymaga
uzasadnienia i jest prawomocna z dniem podjęcia (nie podlega zaskarżeniu).
5. Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków
osobom, które poprzez swoje zaangażowanie lub poprzez swoją pracę przyczynili
się w sposób istotny do rozwoju nauk oraz przemysłu lotniczego.
§ 14
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2) zgłaszania opinii i wniosków we wszelkich kwestiach dotyczących działalności
Stowarzyszenia;
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków wszelkich uchwał Zarządu
Stowarzyszenia;
4) brania udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
5) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) troski o dobro i rozwój Stowarzyszenia;
3) nieujawniania informacji poufnych Stowarzyszenia i jego członków.
§ 15
1. Członek wspierający oraz członek honorowy Stowarzyszenia posiadają uprawnienia
przysługujące członkowi zwyczajnemu, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający oraz członek honorowy Stowarzyszenia mają prawo udziału z
głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków.
3. Członek wspierający ma obowiązki, o których mowa w § 14 ust. 2 oraz zobowiązany
jest do regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia,
określonych przez Walne Zebranie Członków.
4. Członek honorowy oraz członek zwyczajny Stowarzyszenia zwolnieni są z
obowiązku uiszczania składek członkowskich.
§ 16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec
Stowarzyszenia;
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, jego ubezwłasnowolnienia lub utraty
osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu w sytuacji, gdy członek
przestaje spełniać warunki określone w § 13 ust. 1 Statutu;
4) skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu z powodu
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań przez okres przekraczający dwa miesiące;
5) skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu z powodu naruszenia
innych obowiązków członka, określonych w Statucie;
6) likwidacji Stowarzyszenia.
2. Uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków z przyczyn wymienionych w ust. 1
podejmuje Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od powzięcia wiadomości o
przyczynie uzasadniającej skreślenie.
3. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania
do Walnego Zebrania Członków w terminie siedmiu dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w przedmiocie
odwołania na najbliższym zwołanym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania w
sprawie skreślenia z listy członków jest prawomocna z dniem podjęcia i nie podlega
zaskarżeniu.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 18
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia jest wspólna i trwa 3 lata.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić przez kolejne
kadencje.
3. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie powoła nowego składu
wybieralnych władz Stowarzyszenia po upływie kadencji poprzednich władz
Stowarzyszenia, dotychczasowe władze Stowarzyszenia sprawują swoje funkcje do
czasu powołania nowych władz.
§ 19
W razie, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można
powołać nie więcej niż połowę składu organu w okresie kadencji. Powołany w tym
trybie członek władz Stowarzyszenia pełni swoją funkcję do końca kadencji osoby, na
miejsce, której został powołany.
Walne Zebranie Członków
§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.
§ 21
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, jako
sprawozdawcze oraz co trzy lata, jako sprawozdawczo – wyborcze, nie później niż
w terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje:
1) Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub
grupy, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia;
2) Komisja Rewizyjna lub 5 członków Stowarzyszenia w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
5. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
Zarząd powiadamia członków, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania Członków.
§ 22
1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał. Każdy członek
Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem. Do podjęcia uchwały wymagana jest
obecność, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych (quorum). Jeśli
na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego quorum zwołuje się zebranie
w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego
Zebrania Członków.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, za wyjątkiem uchwał
dotyczących przyjęcia i zmian Statutu, powoływania organów Stowarzyszenia,
rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają większości dwóch trzecich głosów
członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
§ 23
Walne Zebranie Członków uprawnione jest do podejmowania uchwał wiążących
Członków w sprawach wewnętrznego funkcjonowania Stowarzyszenia.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
2) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
3) odwoływanie z funkcji przed upływem kadencji członka organów wybieranych,
jeżeli nie wypełnia on właściwie swych obowiązków i rozpatrywanie jego
rezygnacji;
4) uchwalanie i zmiany Statutu Stowarzyszenia;
5) wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, decydowanie o
podstawowych założeniach projektu i wykonania budżetu Stowarzyszenia;
6) omawianie i zatwierdzanie sprawozdań wybieranych organów Stowarzyszenia;
7) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i wyników kontroli
Stowarzyszenia;
8) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Komisję
Rewizyjną bądź podjętych z własnej inicjatywy;
9) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu w sprawach określonych
Statutem,
10)uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia;
11)ustalanie wysokości składek członkowskich;
12)określanie przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
13)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań i rozporządzanie prawem
o wartości przekraczającej równowartość 20 000 EURO;
14)wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie przez Stowarzyszenie
nieruchomości;
15)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.
Zarząd
§ 25
1. Zarząd Stowarzyszenia, kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na
zewnątrz. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany przez Walne
Zebranie Członków..
2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz Wiceprezesa, przy czym sam decyduje
o sposobie ich wyboru. Prezes Zarządu organizuje i kieruje jego pracą. W czasie jego
nieobecności zastępuje go Wiceprezes.
3. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, przy udziale, co najmniej trzech
jego członków. Każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem. Uchwałę uważa
się za podjętą, jeżeli co najmniej trzech członków Zarządu zagłosuje za jej
przyjęciem.
4. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
1) upływu kadencji Zarządu – jednakże członek Zarządu wykonuje swoje
obowiązki do czasu powołania przez Walne Zebranie Członków nowego
Zarządu;
2) odwołania przez Walne Zebranie Członków;
3) rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji;
4) śmierci członka Zarządu.
§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3) opracowywanie planu działania Stowarzyszenia;
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn,
spadków i zapisów;
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników
Stowarzyszenia
6) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
7) prowadzenie listy członków Stowarzyszenia;
8) kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia;
9) odpowiedzialność za realizację celów statutowych oraz za wyniki działalności
finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia;
10)sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
11)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
kwartale.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes i kieruje
jego przebiegiem.
§ 28
1. Zarząd powołuje w zakresie ustalonym przez Walne Zebranie Członków Biuro
Stowarzyszenia, na którego czele stoi Dyrektor.
2. Dyrektor Biura Stowarzyszenia uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i Walnego
Zebrania Członków z głosem doradczym i sporządza z tych posiedzeń protokoły.
Komisja Rewizyjna
§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia, składa się z trzech
do czterech osób i jest powoływana przez Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Komisji. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być
jednocześnie członkiem Zarządu.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, przy udziale, co najmniej trzech jej członków. Każdy członek Komisji
Rewizyjnej dysponuje jednym głosem. W razie równego podziału głosów decyduje
głos Przewodniczącego.
4. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą:
1) upływu kadencji Komisji Rewizyjnej – jednakże członek Komisji Rewizyjnej
wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania przez Walne Zebranie
Członków nowej Komisji Rewizyjnej;
2) odwołania przez Walne Zebranie Członków;
3) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji;
4) śmierci członka Komisji Rewizyjnej.
§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym dokonywanie rewizji
majątku oraz kontroli finansowej;
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu oraz wszelkich
dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Stowarzyszenia we
wszystkich dziedzinach;
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium
Zarządowi;
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego bezczynności.
§ 31
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zapraszany na posiedzenia Zarządu.
W jego zastępstwie może w nich uczestniczyć pełnomocny członek Komisji, przy czym
przedstawiciel Komisji dysponuje głosem doradczym. Przewodniczący lub pełnomocny
członek Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach innych organów
Stowarzyszenia.
§ 32
Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa
razy w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.
§ 33
Z wyników swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu
Zebraniu Członków.
Rozdział V
Majątek i fundusz
§ 34
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 35
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy i spadki;
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia).
§ 36
1. Wysokość i zasady uiszczania składek członkowskich określa Walne Zebranie
Członków.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
§ 37
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 38
1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia, jak również
wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub
Wiceprezesa.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 39
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich
głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych
w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104).

 

 

Cele Wielkopolskiego Klastra Lotniczego

  • Promocja firm przemysłu lotniczego
  • Rozwijanie i optymalizacja łańcucha dostawców - wsparcie dla MŚP
  • Wsparcie powiązań firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w sektorze
  • Rozwój sieci współpracy przemysłu lotniczego z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi
  • Wpływ na politykę rozwoju regionu i kraju dot. przemysłu lotniczego
  • Ulepszenie istniejącej bazy produkcyjnej
  • Współpraca z europejskimi ośrodkami przemysłu lotniczego

 

 

 

Tutaj można pobrać dokument statutowy Wielkopolskiego Klastra Lotniczego

Statut WKL

Data publikacji: 2018-12-17 11:40:27 | Marta Sobol

Członkiem klastra może zostać każda osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo,
której profil związany jest z przemysłem lotniczym.

Dołącz do nas